LIFTING O2

IMAGE Skin­care znaj­duje się w czo­łówce ame­ry­kań­skiej listy naj­bar­dziej sku­tecz­nych pre­pa­ra­tów z grupy kosme­ceu­ty­ków. Zało­że­niem twó­ców marki było stwo­rze­nie sil­nych pre­pa­ra­tów, docie­ra­ją­cych do głęb­szych warstw naskórka. Pod­sta­wo­wym zada­niem pre­pa­ra­tów IMAGE Skin­care jest spły­ce­nie zmarsz­czek, napra­wia­nie uszko­dzeń wywo­ła­nych pro­mie­nio­wa­niem UV, utrzy­ma­nie opty­mal­nego poziomu nawil­że­nia oraz sty­mu­la­cja pro­ce­sów odnowy naskórka.

Przełomowy zabieg dotleniający i przeciwdziałający starzeniu sie skóry.
Dzięki wprowadzeniu czystego tlenu, roślinnych komórek macierzystych, peptydów, enzymów roślinnych o wysokim stężeniu, już po jednym zabiegu skóra jest silnie odświeżona i odmłodzona.

Czas trwania 60-90min